عوامل نابهره‌وري شهرها در سخنان رييس سازمان ملي بهره‌وري ايران

كد خبر:

شنبه 9 آذر 1398

رييس سازمان ملي بهره‌وري ايران در «اولين همايش ملي بهره‌وري در مديريت شهري» گفت:طبق گزارش‌هاي مستمر بانك جهاني از دهه 90 ميلادي تاكنون مهمترين عوامل نابهره‌وري شهرها، چهار عامل نقص زير ساخت‌هاي شهري، ضعف قوانين، مقررات و رويه‌هاي مديريتي، ضعف دولت‌هاي محلي در برابر دولت‌هاي ملي و فقدان موسسات و نظامات تامين مالي شهري بوده است.
در حدود سي سال گذشته اين چهار عامل همچنان به عنوان چهار عامل ارتقاء بهره‌وري مديريت شهري و شهرها مطرح هستند و لازم است مورد توجه مديران شهر و دولت قرار گيرند.
از آنجا كه بخش زيادي از GDP كشورها از شهرها حاصل مي شود، نا‌بهره‌وري شهرها مي تواند لطمات جدي به پيكر اقتصاد يك كشور وارد آورد.
در ايران، تا پيش از اين شاخص‌هاي محاسبه بهره‌وري شهرها احصا نشده بود، طي ماه هاي اخير با اهتمام سازمان ملي بهره‌وري ايران براي اولين بار شاخص‌هاي بهره‌وري با تمركز به مديريت شهري تدوين شده و در صورت همكاري شهرداري‌ها در اين اقدام، سازمان ملي بهره‌وري ايران آمادگي دارد رتبه بندي كلان شهرها را از نظر بهره‌وري ارائه نمايد.
 
Powered by Tetis PORTAL