طرح جوايز ملي و منطقه اي سازمان بهره وري آسيايي

در سال 1978، شوراي حكام سازمان بهره‌وري آسيايي (APO)، براي شناسايي اشخاصي كه اقدام چشمگيري در زمينه ارتقاي بهره‌وري در سطوح ملي و منطقه‌اي داشته‌اند، برنامه جايزه ملي APO را طراحي كرد. اين برنامه هر پنج سال يكبار براي تقدير از فعالان حركت‌هاي بهره‌وري در منطقه آسيا-اقيانوسيه يا كشورهاي عضو APO برگزار مي‌شود.
شركت در برنامه جايزه مليAPO  براي اشخاصي كه اقدام آنان تاثير ويژه‌اي بر ارتقاي بهره‌وري در سطح ملي داشته است، آزاد مي‌باشد. حوزه‌هاي دانشي براي دريافت جوايز بر اساس مندرجات موجود در سند "جايزه ملي و منطقه ‌اي APO: شرايط و ضوابط" به شرح زير است: 
1- تفكر، تحقيق يا توسعه بديع و نوآور در توليد و طراحي مفاهيم و فن‌آوري‌هاي جديد براي افزايش بهره‌وري.
2- بكارگيري تكنيك‌هايي در حوزه‌هاي ويژه‌ فعاليت، كه منجر به بهره‌وري بالاتر مي‌شود. 
3- نهادسازي براي افزايش بهره‌وري.
4- تبليغ مفاهيم و تكنيك‌هاي ارتقاي بهره‌وري از طريق نشريات، فعاليتهاي آموزشي و يا ساير روش‌ها.
نامزدهاي جايزه ملي APO بايد فرم‌هاي مربوطه را تا 98/9/15تكميل و به همراه فايل رزومه فارسي و انگليسي در سامانه بارگذاري نمايند. سازمان ملي بهره‌وري ايران پس از بررسي مدارك و در صورت لزوم مصاحبه حضوري، نفرات برگزيده را با تاييد رئيس سازمان، عالي‌ترين مقام بهره‌وري در كشور(APO Director) به APO معرفي ‌مي‌نمايد. 
پس از آن، يك كميته ارزيابي متشكل از  رئيس شوراي حكام APO، نائبين وي، دبيركل و دو عضو خارج از منطقه APO  كه توسط دبيركل APO  براي تاييد صلاحيت واجدين شرايط تشكيل مي‌گردد. صلاحيت نامزدها توسط كميته ارزيابي مورد بررسي قرار گرفته و طي گزارشي به همراه پيشنهاد فرد واجد شرايط مورد قبول آنان، براي اخذ تصميم نهايي و انتخاب نفرات برتر به شوراي حكام APO تسليم مي‌گردد.  
شايان ذكر است، به برندگان جايزه يك مدال با طرح مخصوص و يك گواهينامه اهدا خواهد شد. جوايز ملي متعاقباً توسط سازمان ملي بهره‌وري ايران در داخل كشور اعطا مي‌شود.
بررسي، انتخاب و اعلام برندگان جايزه در بازه زماني ماه مارس تا جولاي سال 2020 توسط APO صورت خواهد پذيرفت. لذا از علاقمندان تقاضا مي‌گردد درخواست خود را همراه با مدارك مورد نياز، حداكثر تا پايان 98/9/15 در سامانه ثبت نمايند. 

ثبت نام طرح جوايز ملي و منطقه اي سازمان بهره وري آسيايي در تاريخ 98/11/20 به پايان رسيد.

فايل هاي راهنما:

 فرم خام سازمان  بهره وري آسيايي

دستورالعمل سازمان بهره وري آسيايي

 

 

Powered by Tetis PORTAL