خدمات كارشناس فني TES
هر ساله سازمان بهر‌ه‌وري آسيايي (APO) طبق سهميه‌اي مشخص و بر اساس نياز كشور درخواست‌كننده اقدام به اعزام كارشناساني به كشورهاي عضو مي‌نمايد. اين كارشناسان، متخصصاني در حوزه‌هاي مختلف در سطح بين‌المللي هستند و براساس اعلام نياز سازمان‌ها و ارگان‌هاي كشورهاي عضو از طرف APO مامور به ارائه خدمات در كشور ميزبان مي‌گردند. هدف از اين‌گونه فرصت‌ها ارائه كمك هاي فني به NPO ها و سازمان‌ها و ارگان‌هاي مرتبط براي تقويت ظرفيت‌هاي سازماني آن‌ها و بالا بردن شايستگي‌هاي فني آنان منطبق با نيازهاي كشورهاي عضو در توسعه بهره‌وري است.

برنامه‌هاي سال 2014
دوره بهبود بهره‌وري بخش آب كشور
دوره بهره‌وري بخش نفتي كشور
دوره مديريت زنجيره تامين جهاني براي صنايع ايران

برنامه‌هاي سال 2015
كارگاه موضوعات مربوط به اشتغال جوانان در اقتصاد كشورهاي عضو
كارگاره اندازه‌گيري بهره‌وري بخش كشاورزيPowered by Tetis PORTAL