دوره هاي خودآموز اينترنتي

در دوره هاي خود آموز از هر كشور 100 الي 200 نفر شركت كننده با توجه به اطلاعيه سازمان بهره وري آسيايي و اعلام سهميه براي كشورهاي عضو پذيرفته مي شود. هر شركت كننده از طريق كامپيوتر خود در دوره شركت مي كند. دوره هاي خود آموز به صورت ارتباط همزمان نمي باشد و شركت كنندگان پس از ثبت نام در سايت سازمان بهره¬وري آسيايي، رمز ورود دريافت مي كنند و طبق دستورالعمل آن سازمان بايستي تا زمان مقرر تمامي مطالب دوره را مطالعه و امتحان پايان دوره را با موفقيت سپري نمايند. شركت كنندگاني كه حد نصاب نمره را كسب نمايند از طرف سازمان بهره وري آسيايي گواهينامه اينترنتي دريافت مي نمايند.

راهنماي ثبت نام در دوره‌هاي خودآموز اينترنتي APO


برنامه هاي سال 2014
دوره اينترنتي خودآموز سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISO 27001)
دوره اينترنتي خودآموز براي بخش كشاورزي
دوره اينتزنتي خودآموز در زمينه بهره وري سبز و سيستم مديريت زيست محيطي ( ISO 14001 )
دوره اينتزنتي خودآموز در زمينه كارآمدي انرژي و سيستم مديريت انرژي ( ISO 50001 )
دوره اينتزنتي خودآموز در زمينه مديريت سلامت غذايي
دوره اينترنتي خودآمـوز در زمينه هزينه‌يابي جريان مواد

برنامه هاي سال 2015
نظام مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي
مديريت ضايعات در كسب و كار كشاورزي
رشد سبز و راه هاي عملياتي سازيِ آن براي توسعه ي اقتصاد سبز: دوره مقدماتي
دوره اينتزنتي خودآموز در زمينه راهنمايي درباره مسئوليت اجتماعي
دوره اينتزنتي خودآموز در زمينه پاسخگويي اجتماعي بين المللي
دوره اينتزنتي خودآموز در زمينه ارزش افزايي به محصولات كشاورزي
دوره اينتزنتي خودآموز در زمينه سازگاري با پيامدهاي تغييرات اقليمي آب و هوا (دوره مقدماتي)

برنامه هاي سال 2016

دوره اينترنتي خودآموز در زمينه كشاورزي ارگانيك و كسب و كار كشاورزي ارگانيك

3 دوره خودآموز اينترنتي با موضوع بهره وري سبز

دوره خودآموز اينترنتي با عنوان ابزارها و تكنيك هاي بهره وري (مقدماتي و پيشرفته)

برنامه هاي سال 2017

برگزاري دوره اينترنتي خودآموز در زمينه به كارگيري بهره وري سبز بر اساس استانداردهاي ISO14001

 برگزاري دوره اينترنتي خودآموز در زمينه اثرات تغيير اقليم و سازگاري با آن

برگزاري دوره اينترنتي خودآموز در زمينه هزينه يابي جريان مواد ISO14051

دوره اينترنتي خودآموز در زمينه ( مديريت امنيت غذايي )

برگزاري دوره اينترنتي خودآموز در زمينه ( استراتژي بازاريابي و برند دهي محصولات براي SME ها )

برگزاري دوره اينترنتي خودآموز در زمينه  عمليات خوب كشاورزي (GAP)

برگزاري دوره اينترنتي خودآموز در زمينه  سيستم مديريت سلامت و امنيت شغلي (OHSAS 18001)

برگزاري دوره اينترنتي خودآموز در زمينه كشاورزي در محيط كنترل شده


برگزاري دوره اينترنتي خودآموز در زمينه گسترش كسب و كار اگروتوريسمPowered by Tetis PORTAL