كتاب هاي برگزيده
سازمان ملي بهره‌وري ايران بنابر رسالت و هدف اصلي خود كه ترويج و اشاعه مفهوم و فرهنگ بهره‌وري  است، به امر گردآوري كتاب‌هايي در سالهاي قبل كه توسط خود سازمان و ساير موسسات مختلف، چاپ و منتشر گرديده اقدام نموده است. گستره موضوعي اين كتاب‌ها متفاوت بوده و محورهاي موضوعي و سطوح مختلفي را شامل مي‌شود، اميدواريم اين حركت بتواند به گسترش مفهوم بهره‌وري، ارتقاء و تعميق سطح دانش در سطوح مختلف، مفيد واقع شده و مورد استفاده علاقه‌مندان قرار گيرد.
مجموعه‌ي اين كتاب‌ها طي 20 سال گذشته توسط سازمان گردآوري و ترجمه و به عنوان مستندات باارزش و سابقه تاريخي سازمان در كتابخانه سازمان ملي بهره‌وري ايران حفظ و نگهداري مي شود. 
تنظيم و توصيف اين مجموعه و آماده سازي آن‌ها جهت استفاده‌ي  پژوهشگران و علاقه‌مندان، يكي از فعاليت‌هاي‌ مهم كتابخانه سازمان بوده كه دراين رابطه، پژوهشگران مي‌توانند عناوين اين كتاب‌ها را در فايل زير رويت نمايند.
 
فايل مرتبط
Powered by Tetis PORTAL