پروژه‌هاي تحقيقاتي سازمان بهره‌وري آسيايي Research
از جمله فعاليت‌هاي سازمان بهره‌وري آسيايي طراحي و انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي به منظور جمع‌آوري اطلاعات مرتبط با بهره‌وري با متدولوژي معين مي باشد. برخي از اين پروژه هاي تحقيقاتي شامل يك نشست هماهنگي در يكي از كشورهاي عضو سازمان بهره‌وري آسيايي براي شروع و انجام پروژه مربوطه مي‌باشد.

برنامه‌هاي سال 2014
مديريت عملكرد براي سازمان‌هاي بخش دولتي
كتاب داده‌هاي بهره وري
نيازسنجي كشورهاي عضو APO
تقويت برنامه‌هاي كمكي سازمان‌هاي ملي بهره‌وري ايران

برنامه‌هاي سال 2015
تحقيق در زمينه موسسات ارائه‌كننده دوره‌هاي بهره‌وري
تحقيق در زمينه تجزيه و تحليل بهره‌وري براي NPO ها
تحقيق در زمينه مدل‌هاي مديريت دانش در بخش عموميPowered by Tetis PORTAL