فرصتهاي آموزشي APO
1398/6/24 14:44:37

 

مشخصات شرايط عمومي و اختصاصي:
مشخصات پست:
عنوان پست: مدير برنامه‌ريزي
محل استقرار پست: زيرمجموعه معاون برنامه‌ريزي، آموزش و شبكه بهره‌وري
عنوان واحد سازماني: مديريت برنامه‌ريزي


اهم شرح وظايف پست:
تهيه و پيگيري مراحل تصويب اسناد سياستي، طرح¬ها و برنامه¬هاي ملي در حوزه بهره¬وري.
تدوين دستورالعمل¬ها و آئين¬نامه¬هاي اجرايي و اقدامات هماهنگ سازمان و دستگاه¬هاي اجرايي و بنگاه¬ها در پياده¬سازي بهره¬وري.
پيگيري اجرايي نمودن مفاد برنامه جامع بهره‌وري كشور.
برگزاري شوراي متوليان بهره‌وري.
برگزاري نشست‌هاي هم‌انديشي و تبادل تجارب در حوزه بهره‌وري.
تدوين گزارش‌هاي دوره‌اي و موردي از عملكرد سازمان¬ در حوزه مأموريت¬هاي اصلي. 
تدوين برنامه‌هاي اجرايي سازمان در تعامل با ساير دستگاه¬ها و سازمان¬ها در حوزه مأموريت اصلي.
انجام اقدامات لازم براي مبادله توافق‌نامه‌هاي همكاري سازمان با سازمان‌ها، دستگاه‌هاي اجرايي كشور، مراكز آموزشي و پارك‌هاي فناوري و عملياتي نمودن مفاد توافق‌نامه‌ها.
انجام ساير وظايف پيش‌بيني شده در قوانين و مقررات مربوطه.


شرايط عمومي:
دارا بودن «گواهينامه شايستگي عمومي احراز سمت‌هاي مديريتي» در هنگام شروع به كار.
دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، اقتصاد، آمار و برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري عمومي.
حداقل 6 سال تجربه خدمت دولتي مرتبط و 3 سال تجربه در سمت‌هاي مديريتي و سرپرستي.
حداكثر سن 45 سال
دارا بودن شرايط تصويب¬نامه شوراي عالي اداري شماره 5790950 مورخ 01/04/95 و اصلاحيه¬هاي آن.
توجه: افرادي كه دوره‌هاي آموزشي شغلي و مديران بر اساس نظام آموزش كاركنان دولت را طي كرده باشد، از امتيازات مضاعف بهره‌مند خواهد شد.


شرايط اختصاصي:
ارائه برنامه پيشنهادي مرتبط با پست مورد نظر بر اساس فرم ثبت‌نام
دارا بودن مهارت‌هاي تفكر راهبردي، مديريت زمان، تعاملات كاري، مكاتبات اداري، مديريت نيروي انساني، تفكر تحليلي و حل مسئله، تصميم‌گيري، توانايي كار گروهي، مديريت تعارض، تيم و شبكه¬سازي.
انطباق روانشناختي شغل مورد اشاره و شاغل (تطبيق تيپ شخصيتي مورد نياز با پست مورد نظر بر اساس مدل‌هاي شايستگي)
نوع استخدام مورد قبول براي كاركنان سازمان ملي بهره‌وري ايران رسمي، پيماني و كار معين (مشخص) و براي داوطلبان ساير دستگاه‌هاي اجرايي رسمي و پيماني است.
ساير موارد: به تشخيص سازمان

 

 

203 : تعداد بازديد
Powered by Tetis PORTAL