ارزيابي بهره وري دستگاه هاي اجرايي
 

شرح خدمت:
شاخص هاي استاندارد بهره وري، به شاخصهايي اطلاق مي گردد كه بهره وري فعاليتهاي اقتصادي را مبتني بر رويكردهاي معتبر بين المللي ارزيابي مي نمايد. شاخص هاي ارائه شده با توجه به مفاهيم اشاره شده و با بهره گيري از رويكرد مورد استفاده در كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه ( OECD ) و سازمان بهره وري آسيايي ( APO ) تعريف و مورد استانداردسازي قرار گرفته است و عبارتند از  نسبت ارزش ستانده به ارزش داده كه در سه نوع تك عامله، چند عامله و كل عوامل طبقه بندي مي شود. شاخص بهره وري تك عامله نسبت ستانده را به يكي از عوامل توليد، شاخص بهره وري چندعامله، نسبت ستانده را به تركيبي از عوامل توليد و شاخص  بهره وري كل نسبت ستانده را به كل عوامل توليد ارزيابي و پايش مي كند و در دو سطح كلان و خرد قابل محاسبه مي باشد.
طبق بند ز ماده 2  آيين نامه اجرايي ماده ( 79 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران سازمان ملي بهر‌ه‌وري ايران موظف  به تهيه و ابلاغ دستورالعمل هاي مربوط به تعيين شاخص هاي بهره وري، سياست ها و متغيرهاي اثرگذار بر رشد بهره وري مي باشد.
طبق بند ب ماده 5 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران در راستاي ارتقاي شاخص بهره‌وري، دولت مكلف است نسبت به اندازه‌گيري كارايي و بهره‌وري دستگاههاي اجرائي و واحدهاي عملياتي در هر سال اجراي قانون برنامه اقدام و گزارش آن‌را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
طبق بند ت ماده 11  برنامه جامع بهره وري كشور  سازمان موظف است با همكاري دستگاههاي اجرايي ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين برنامه نسبت به تدوين دستورالعملهاي سنجش، تحليل و برنامه ريزي ارتقاي بهره وري در دو حوزه خدمات عمومي و بنگاههاي اقتصادي اقدام نمايد.

نوع خدمت:

G2G

نوع مخاطبين:
•    دستگاه‌هاي اجرائي

مدارك لازم براي انجام خدمت:


•    آمار و اطلاعات واصله از دستگاه‌هاي اجرائي  

قوانين و مقررات بالادستي:
•    قانون برنامه هاي پنجساله توسعه
•    آئين نامه اجرائي ماده 79 قانون پنجم توسعه

متوسط مدت زمان ارايه خدمت:
3 ماهه

تعداد بار مراجعه حضوري:
2بار
  
راهنماي استفاده از خدمت تعيين شاخص هاي بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي:

الف. تعيين شاخص هاي بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي
    تعيين شاخص هاي بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي < سامانه شاخص‌هاي بهره‌وري
    دريافت اطلاعات درباره نحوه محاسبه آمارهاي بهره‌وري < تماس با معاونت پايش، پژوهش و مشاوره بهره‌وري (02142391512)

 

رديف

 

 

عنوان زير خدمت

 

 

مسئول زير خدمت

 

 

شماره تماس

 

 

مدت زمان ارائه خدمت

 

 

1

 

 

تعيين شاخص هاي بهره وري دستگاه هاي اجرايي

 

 

مديريت سنجش و پايش بهره وري

 

 

02142391512

 

 

3 ماهه

تعداد مراجعه حضوري: 2 بار

 

 دانلود فايل شناسنامه خدمت

براي ورود به صفحه قوانين و دستورالعمل ها اينجا را كليك كنيد.

 

Powered by Tetis PORTAL