اجلاس شوراي حكام سازمان بهره‌وري آسيايي
شوراي حكام نهاد عالي رتبه سازمان بهره‌وري آسيايي است. اين هيأت متشكل از يك مدير از هر كشور عضو است كه از سوي دولت‌هاي اين كشورها منصوب مي‌شوند. شوراي حكام سالي يكبار جهت دريافت گزارش دبير كل و گزارش مالي حسابرس (مميز) براي تصميم درخصوص: سياست‌ها، راهبردها، جهت‌گيري‌ها، عضويت در اين سازمان، تصويب برنامه غلتان دو ساله، برنامه‌هاي سالانه، طرح خط مشي‌هايي براي برنامه تقويم سال بعد، تصويب بودجه و خط مشي‌هاي مالي تشكيل جلسه مي‌دهد.

برنامه‌هاي سال 2014

پنجاه و ششمين اجلاس شوراي حكام سازمان بهره‌وري آسيايي

برنامه‌هاي سال 2015

پنجاه و هفتمين اجلاس شوراي حكام سازمان بهره‌وري آسيايي


Powered by Tetis PORTAL