English | فارسي
اخبار
1396/10/24 16:33:39
گزارشي كوتاه از دوره آموزشي با موضوع «عمليات خوب كشاورزي» در دامغان؛ آموزش 60 متخصص ايراني به‌منظور ارتقاي بهره‌وري كشاورزي با بهره‌گيري از استاندارد GAP
 
دوره «آموزش آموزشگران در زمينه عمليات خوب كشاورزي (GAP) براي بانوان كشاورز» روز پنجشنبه – 21 دي ماه 1396 ـ در دامغان پايان يافت.
به گزارش روابط عمومي سازمان ملي بهره‌وري ايران، شركت‌كنندگان در اين دوره، طي 5 روز ضمن بهره‌مندي از دانش و تجارب مدرسان اين دوره، به‌ويژه استاد بين‌المللي از كشور مالزي در زمينه عمليات خوب كشاورزي، به‌صورت عملي نيز با اين استاندارد آشنا شده و به بحث و بررسي درباره روش‌هاي ترويج و آموزش اين استاندارد بين‌المللي پرداختند.

روز نخست و تاكيد بر احترام به «مصرف‌كننده»
دوره «آموزش آموزشگران در زمينه عمليات خوب كشاورزي (GAP) براي بانوان كشاورز» روز يكشنبه ـ 17 دي ماه 1396 – در مركز آموزش كشاورزي و منابع طبيعي حضرت رسول اكرم (ص) شهرستان دامغان با حضور جمعي از مسئولان و مديران وزارت جهاد كشاورزي و مدير همكاري‌هاي بين‌المللي سازمان ملي بهره‌وري ايران آغاز شد. استاد بين المللي اين دوره آقاي سنگ كيت چان (Seng  Kit Chan) از كشور مالزي بود، كه در روز نخست دوره و پس از افتتاحيه، به ارائه بيان موارد مهم در زمينه مصرف، زنجيره تامين، زنجيره عرضه و حلقه‌هاي موجود و ارتباط بين اين حلقه‌ها پرداخت و در ادامه مباحث مربوط به واسطه‌ها اعم از واسطه‌هاي مناسب و نامناسب را توضيح داده وعلت قدرت يافتن اين واسطه‌ها وعوامل موثر بركاهش نقش آنها تبيين كرد. وي در ادامه بر «احترام به مصرف‌ كننده» به‌عنوان اصل مهم و تعيين كننده در بازار، بسته‌بندي و اصول مهم در GAP تاكيد كرد. در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺒﺎﺣﺚ اين روز، ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ GAP در كشورهاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن و اﻫﻤﯿﺖ اﯾﺠﺎد GAP در اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬا، ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎك، آب وﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت وﮐﺸﺎورزي ﭘﺎﯾﺪار بيان ﺷﺪ.

روز دوم و ارائه مدرسان ايراني
روز دوم دوره به ارائه مدرسان از كشورمان اختصاص داشت. بر اين اساس، علي هلالي از موسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي و يكي از دانش‌آموختگان دوره‌هاي سازمان بهره‌وري آسيايي (APO) در اين زمينه، فاطمه پاسبان عضو هيات علمي موسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي، مسعود حيدريان رئيس اداره ترويج جهاد كشاورزي شهرستان دهگلان استان كردستان و محمد علي شاكري از معاونت باغباني وزارت جهاد كشاورزي به بيان و اشتراك‌گذاري موارد مرتبط در زمينه GAP و تجارب و دانش خود در زمينه‌هاي مرتبط پرداختند.
بيان تعاريف مختلف GAP، مقايسه استانداردهاي GAP موجود در ايران و استانداردهاي جهاني، زنجيره ارزش و زنجيره عرضه و تفاوت اين دو زنجيره، شكل‌گيري و قانون‌مداري زنجيره ارزش، نقش دولت‌ها به عنوان تسهيلگر در بين اين بازيگران زنجيره و اهميت GAP و سودآوري آن در صورت اجراي كامل و چالش‌هاي پيش‌روي اجراي اين استاندارد از موضوعاتي بود كه در روز دوم دوره مطرح شد. 

روز سوم و بازديد از واحدهاي صنعتي، كشاورزي و دامپروري  
روز سوم، شركت‌كنندگان به 5 گروه تقسيم شدند و به همراه استاد بين‌المللي و مدرسان داخلي، از برخي از واحدهاي مرتبط در توابع استان سمنان از جمله از سه گلخانه، يك باغ پسته، گاوداري نيمه صنعتي در منطقه دهملاي شهرستان شاهرود در نوبت صبح و عصر همان روز از دو واحد توليدي شامل واحد فراوري و سورتينگ پسته و واحد پرورش شترمرغ واقع در دهستان دامنكوه شهرستان دامغان بازديد كردند. شركت كنندگان در اين بازديدها به مقايسه و بررسي امكان و ميزان رعايت استانداردهاي GAP  تحت نظر اساتيد دوره پرداختند. بدين ترتيب ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ پرسش‌هاي هدفمند و ﻓﻨﯽ خود در زﻣﯿﻨﻪ GAP را ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ مطرح كرده، بر همين اساس ﻣﻘﺮر شد تا در روز ﺑﻌﺪ، گزارش هر يك از گروه‌ها اراﺋﻪ ﺷﺪه و تجارب حاصل ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد. 

روز چهارم دوره؛ فرصتي براي بيان مباحث تئوري و فعاليت‌هاي عملي
در روز چهارم دوره، ضمن ادامه مباحث تئوري دوره از سوي آقاي كيت چان، هر يك از گروه‌ها به بيان و اشتراك گذاشتن گزارش‌هاي خود از بازديدهاي صورت گرفته پرداختند و در ادامه نيز شركت‌كنندگان در دوره، ديدگاه‌ها و نظرات خود در زمينه گزارش‌هاي ارائه شده، بيان كردند. در پايان نيز وي با اراﺋﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﺟﺮاﯾﯽ دوره در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه از هر يك از ﮔﺮوه‌ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و اراﺋﻪ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي در زمينه (FILED VISIT) اﻗﺪام كنند. پس از آن هر يك از طرح‌ها مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

روز اختتاميه، جمع‌بندي و ارائه گواهينامه‌ها
در روز پنجم و پاياني دوره، ابتدا آقاي كيت چان از كشور مالزي، به جمع بندي دوره پرداخت و بر اساس آن اصول يازده گانه «عمليات خوب كشاورزي» (GAP) مرور شد. اين اصول شامل «خاك»، «آب»، «توليد محصولات علوفه‌اي»، «حفاظت محصول، ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻣﯽ، ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻏﺬا و آب ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﺗﻀﻤﯿﻦ رﻓﺎه دام و ﺑﻬﺮه وري»، «سلامت دام»، «رفاه خوب حيوانات»، «برداﺷﺖ، ﻓﺮآوري و اﻧﺒﺎرداري در ﻣﺰرﻋﻪ»، «مديريت اﻧﺮژي و ﺿﺎﯾﻌﺎت (ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺪر رﻓﺖ اﻧﺮژي و ﺿﺎﯾﻌﺎت)»، «ايمني، ﺳﻼﻣﺖ، رﻓﺎه اﻧﺴﺎن» و «حيات وﺣﺶ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز» است. 
پس از آن، مراسم اختتاميه دوره برگزار شد. دو شركت‌كننده دوره از استان‌هاي خوزستان و سمنان به‌نمايندگي از ديگر شركت‌كنندگان، به‌بيان ديدگاه‌هاي خود در زمينه نقاط قوت و ضعف اين دوره پرداختند. 
شايان ذكر است كه دوره «آموزش آموزشگران در زمينه عمليات خوب كشاورزي (GAP) براي بانوان كشاورز» با همكاري سازمان ملي بهره‌وري ايران، دفتر توسعه فعاليت‌هاي كشاورزي زنان روستايي معاونت ترويج وزارت جهاد كشاورزي و مركز آموزش كشاورزي و منابع طبيعي حضرت رسول اكرم (ص) شهرستان دامغان در قالب برنامه‌هاي درون كشوري (NFP) سازمان بهره‌وري آسيايي برگزار شد.945 : تعداد بازديد
 
Powered by Tetis PORTAL