بهره وري و برنامه ششم
1397/6/17 13:29:56
تشكيل كارگروه فرابخشي بهره‌وري به‌منظور بررسي چگونگي عملياتي كردن ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه
 

كارگروه فرابخشي بهره‌وري با حضور نمايندگان سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي به‌منظور بررسي نقشه راه اجرايي كردن ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه روز شنبه – 20 مردادماه 1397 – برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان ملي بهره‌وري ايران، در اين جلسه ضمن ارائه اين نقشه راه و مدل مفهومي، حاضران در جلسه به ارائه ديدگاه‌هاي خود درباره آن و نحوه مشاركت دستگاه ها در ارتقاي بهره‌وري كشور پرداختند. در اين نقشه راه كه با رويكرد مساله محور طراحي شده، انتظار مي رود دستگاه هاي اجرايي با شناسايي مسائل و مصاديق عدم بهره‌وري در بخش هاي مربوط به خود راهبردهايي را براي غلبه بر اين مسائل در سه سطح خرد، ميانه و كلان ارائه كنند. شناسايي مسائل از نگاه خرد و استفاده نظاممند از ظرفيت فعالان اقتصادي بخش، از ديگر ويژگي هاي اين نقشه راه بود كه مورد تاكيد قرار گرفت.
شايان ذكر است كه بند الف ماده 5 برنامه ششم توسعه دستگاه‌هاي اجرائي و نيروهاي مسلح را مكلف كرده است براي محور قرار دادن رشد بهر‌ه‌وري در اقتصاد، ضمن اجرائي نمودن چرخه مديريت بهره‌وري در مجموعه خود، تمهيدات لازم را براي عملياتي نمودن اين چرخه در واحدهاي تحت توليت خود با هماهنگي سازمان ملي بهره‌وري ايران فراهم كند.

 

 

1567 : تعداد بازديد
Powered by Tetis PORTAL