اخبار
1398/5/28 16:54:38
حضور رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران در جلسه شوراي معاونين سازمان انرژي اتمي
 
 
 
در راستاي تاكيد اقاي دكتر جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در خصوص اهميت توجه دستگاه‌هاي اجرايي به امر بهره‌وري و سهم آن در رشد اقتصادي كشور و درخواست آقاي مهندس انصاري معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور از دستگاه‌هاي اجرايي مبني بر اختصاص وقت مناسب براي حضور سازمان ملي بهره وري ايران در يك جلسه شوراي معاونين دستگاه هاي اجرايي با هدف تبيين رويكرد و برنامه‌هاي بهره‌وري ملي، امروز جلسه شوراي معاونين سازمان انرژي اتمي با حضور رئيس سازمان ملي بهره وري ايران برگزار شد.
 
 در اين جلسه فاطمه پهلواني رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران ضمن تشريح برنامههاي اين سازمان در راهبري حركت ملي بهره‌وري كشور بر نقش دستگاه هاي اجرايي در ارتقاي بهرهوري بخشهاي اقتصادي و دستيابي سيستماتيك به اهداف بهرهوري تعيين شده براي هر بخش، تاكيد كرده و از تغيير نگرش مديران و تصميم‌سازان دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان پيش نياز اجراي موفق برنامه‌هاي بهرهوري در كشور ياد كرد.
 
در ادامه دكتر علي‌اكبر صالحي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي، ضمن تاكيد بر اهميت ارتقاء بهره‌وري با استفاده از رويكردها و مدل‌هاي بومي متناسب با شرايط خاص اقتصادي و سياسي كشور، بر لزوم تعيين شاخصهاي اختصاصي بهرهوري دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس ساختارهاي موجود در كشور اشاره كرده و گفت: سازمان انرژي اتمي براي اجراي پايلوت برنامهها و محاسبه شاخصهاي بهره وري آمادگي كامل دارد .
508 : تعداد بازديد
Powered by Tetis PORTAL