پروژه مدل DMP
يكي از فرصت هايي كه سازمان بهر ه وري آسيايي هر ساله در اختيار كشورهاي عضو قرار مي‌دهد، فرصت اجراي پروژه مدل است. طي اين برنامه حوزه‌هاي صنعت، كشاورزي و خدمات در كشور با همكاري و نظارت نزديك سازمان ملي بهره وري ايران اقدام به معرفي يك بنگاه و تعريف پروژه اي براي افزايش توان بهره وري آن بنگاه مي نمايد تا با اجراي اين پروژه طي 5 فاز مجزا به درك روشني از نمونه هاي عملي استفاده از ابزارها، تكنيك‌ها و بهترين تجارب بهره وري در حوزه‌هاي فوق الذكر برسد. در صورت لزوم APO اقدام به اعزام طولاني مدت و كوتاه مدت كارشناس خارجي براي پروژه مدل مربوطه مي‌نمايد. مدت زمان اجراي اين نوع پروژه ها حداكثر 12 ماه ( 10-8 ماه براي اجراي آن و 4-2 ماه براي انتشار دستاوردها) است كه تا مدت زمان محدودي نيز قابل تمديد خواهد بود.

برنامه هاي سال 2014

انجام پروژه مدل (ارتقاء بهره وري و نوسازي فرآورده هاي غذايي و قند ياسوج): اين پروژه در آوريل 2012 (فروردين 1391) توسط دبيركل وقت سازمان بهره وري آسيايي آقاي يامازاكي تاييد شد و در آگوست 2014 (مرداد 1393) با موفقيت به پايان رسيد. ماموريت اين پروژه مدل سازمان بهره وري آسيايي، انتقال دانش موفقيت ابتكارات ارتقاء ‌بهره وري بود. با توجه به صدور اطلاعيه پروژه مذكور در سال 2012 تمركز اين پروژه بر روي ارتقاء بهره وري سبز، رقابت پذيري SMEها و بهره وري بخش دولتي بود. سازمان ملي بهره وري ايران با همكاري سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و صنايع فرآورده هاي غذايي و قند ياسوج، پروپزال اجراي اين پروژه را حول محور ارتقاء بهره وري سبز و همچنين ارتقاء‌ بهره وري و كيفيت به سازمان بهره وري آسيايي ارسال نمود. اين بخش با توجه به تاثيرش بر روي صنايع غذايي ، آشاميدني و دارويي در كشور حائز اهميت مي باشد و در حال حاضر بيش از 40 كارخانه در اين بخش فعاليت مي نمايند. بنابراين نتايج اين پروژه تاثير فوق العاده در ساير بخش‌ها خواهد داشت. انتظار مي‌رود داستان‌هاي موفقيت ارتقاء‌ بهره‌وري در زمينه صنايع غذايي با ساير كشورها نيز به اشتراك گذاشته شود.

Powered by Tetis PORTAL